Avatar
دکتر محمد نجف زاده (استادیار )
دانشكده مهندسي عمران و نقشه برداري / گروه آموزشي مهندسي آب
 • رشته: مهندسی عمران _ سازه های هیدرولیکی
 • شماره اتاق: 260
 • تلفن : ۰۳۴۳۳۷۷۶۶۱۱
 

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است