Avatar
دکتر هادي ابراهيمي فر (استادیار )
دانشكده مهندسي مكانيك و مواد / گروه آموزشي مهندسي مواد
  • رشته: مهندسی مواد _ خوردگی و حفاظت از مواد
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 03458141828
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*