فرم های واحد فناوری اطلاعات:

  • فرم درخواست ایمیل برای کاربران جدید:
  • فرم درخواست خدمات واحد فناوری اطلاعات (دانلود)
  • فرم درخواست کامپیوتر و تجهیزات جانبی (دانلود)
  • نرم افزار اتصال به ویدئو پروژکتور 

          * نسخه اندروید (دانلود)

          * نسخه ویندوز  (دانلود)