دكتر محمدرضا كارآموز راوري به سمت سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك و مواد منصوب شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر محمدرضا كارآموز راوري را به سمت سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك و مواد منصوب کرد:
 شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود احمدی افزادی به سمت سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مسعود احمدی افزادی به سمت سرپرست گروه پژوهشي بيوتكنولوژي منصوب کرد
 سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر حکیمه علومی به سمت سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر حکیمه علومی به سمت سرپرست گروه پژوهشي اكولوژي منصوب کرد
 سه شنبه ٢١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر سعید نیازمردی به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سعید نیازمردی را به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري منصوب کرد
 چهارشنبه ٨ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر سید حسام مدنی به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر سید حسام مدنی را به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي زلزله و ژئوتكنيك منصوب کرد
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر محمد علی باقرزاده به سمت سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر محمد علی باقرزاده را به سمت سرپرست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب کرد
 يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر رضا دهقاني پشت رودي به سمت سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر رضا دهقاني پشت رودي را به سمت سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه منصوب کرد
 دوشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر عباس سيوندي پور به سمت سرپرست دانشكده مهندسي عمران و نقشه برداري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر عباس سيوندي پور را به سمت سرپرست دانشكده مهندسي عمران و نقشه برداري منصوب کرد
 دوشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر مسعود رضایی زاده یه سمت سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري منصوب شد
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مسعود رضایی زاده را به سمت سرپرست معاونت پشتيباني پارك علم و فناوري منصوب کرد
 شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر فریبا فتحی راد به عنوان سرپرست گروه آموزشي نانو فناوري منصوب شد.
دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر فریبا فتحی راد را به سمت سرپرست گروه آموزشي نانو فناوري منصوب کرد
 سه شنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>