معاون آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

عکس

دکتر داریوش افضلی

دانشیار

جداسازي، نانوشيمي، الكتروشيمي، فيتوشيمي، محيط زيست

dariush.afzali@gmail.com

  معاونین اسبق آموزشی و پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

عکس

1

دکتر محمد جواد آروین

استاد

توليدات گياهي

edu@kgut.ac.ir

 

2

دکتر علی نگارستانی

دانشیار

هسته ای

a.negarestani@kgut.ac.ir

 

3

دکتر حسین مهرابی

استاد

سياست و توسعه

hmehrabi@uk.ac.ir

 

4

دکترمحمدآقا بلوری زاده

استاد

فوتونیک- مخابرات نوری - اپتیک غیرخطی- فیزیک کوانتوم

bolorizadeh@kgut.ac.ir

 

5

دکتر محمد رهنما

 

استاد

انتقال حرارت جابه جایی جریان سیال آرام و متلاطم،توربولانس روش شبکه بولتزمن،انرژی خورشیدی

rahnama@uk.ac.ir