فراخوان سال  1395

  • برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی (ایکارد) (دانلود)
  • برنامه همکاری های بین المللی برای توسعه آموزش (آیسد)(دانلود)
  • برنامه حمایت از کارگاه های آموزشی و همایش های بین المللی(دانلود)
  • برنامه پژوهشی جندی شاپور(دانلود)
  • برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک بین المللی (ICRP) (دانلود)

 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)