رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

 

دکتر زهرا حسنی

دانشیار

سنتز تركيبات آلي، دارويي، نانو مواد مغناطيسي، نانو حامل هاي ژن رسان و دارو رسان، نانو كاتاليستها و مايعات يوني

z.hassani@kgut.ac.ir

 معاون دانشکده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

مرتبه علمی

پست الکترونیک

دکتر مینا جمشیدی

استادیار

آنالیز و جبرخطی

استادیار

m.jamshidi@kgut.ac.ir