مسئول خدمات

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

مالک نیکویی ماهانی

03433776611-13

 

 

 

  اهداف و شرح وظایف

  1. برنامه ریزی امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و وسایل اداری
  2. جابجایی وسایل واحد ها
  3. جمع آوری وسایل اسقاطی و کاغذ باطله کلیه ساختمان
  4. پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات