ام و نام خانوادگی: مالک نیکویی ماهانی
سمت: مسئول خدمات
شماره تماس: ۰۳۴۳۳۷۷۸۰۱۱
پست الکترونیک: m.nikoei۴۵۵@gmail.com


   اهداف و شرح وظایف

  1. برنامه ریزی امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و وسایل اداری
  2. جابجایی وسایل واحد ها
  3. جمع آوری وسایل اسقاطی و کاغذ باطله کلیه ساختمان
  4. پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات

اطلاعیه ها (بایگانی)