مدیر دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی: سعید میرزایی                                                                               

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی و تخصص: بیوتکنولوژی گرایش ژنتیک مولکولی گیاهی

رمینه تحقیقاتی: 

  • ژنتیک و ژنومیکس گیاهی (Transcriptomics, RNAseq)
  • برهمکنش میکروب و گیاه (همزیستی)
  • لگوم ها، غده زایی لگوم ها و تثبیت نیتروژن
  • مارکرهای مولکولی و تنوع ژنتیکی
  • فیزیولوژی گیاهی (توسعه گیاه و تبادل سیگنال)

 

 

 کارشناس دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی: سعیده خضری پور                                           

رشته تحصیلی: فیزیک

مقطع: کارشناسی ارشد


 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)