مدیر دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی: رضا حسن زاده   

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی و تخصص: سيستم اطلاعات جغرافيايي

رمینه تحقیقاتی: 

    کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( و سنجش از دور در ارزیابی مخاطرات محیطی )زلزله، سیل، زمین لغزه، نشست زمین(،مطالعات زیست محیطی فعالیتهای معدنی و ارزیابی آلودگی منابع آب با روشهای زمین آماری، مطالعات تغ ییرات سطحی زمین )مورفوتکتونیکی،نشست زمین و کاربری زمین( با تفسیر و پردارش تصاویر ماهواره ای.
                    

 

 کارشناس دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی: سعیده خضری پور                                           

رشته تحصیلی: فیزیک

مقطع: کارشناسی ارشد


 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)