• لیست دروس ترمی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی  (دانلود)
  • لیست دروس ترمی مهندسی مکانیک گرایش  ساخت و تولید (دانلود)
  • لیست دروس ترمی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (دانلود)