1. شرکت برق منطقه ای کرمان
 2. مرکز تحقیقات تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه جنوب شرق
 3. شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان
 4. پژوهشکده سوانح طبیعی
 5. آزمایشگاه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی
 6. شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
 7. شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان
 8. مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان پارس
 9. شرکت برق منطقه ای کرمان
 10. دانشگاه شهید باهنر کرمان
 11. اداره هواشناسی کرمان
 12. شرکت سیمان ممتازان
 13. مرکز تحقیقات مسکن
 14. پژوهشگاه صنعت نفت
 15. شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان
 16. شرکت آب منطقه ای استان کرمان
 17. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 18. انجمن علمی کنه شناسی ایران
 19. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 20. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی