رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی عباس تقی زاده

رشته تحصیلی و تخصص: دکتری علوم ارتباطات

زمینه تحقیقاتی:

   سواد رسانه ای، فضای مجازی و مطالعات فرهنگی                                    

 

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)