کارکنان (به ترتیب حروف الفبا)

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ست الکترونیک
فرحناز ضیاء سیستانی کارشناس روابط عمومی 03433778011 fhnaz@yahoo.com
مهنوش علیزاده کارشناس روابط عمومی 03433778011 Alizadehma75@gmail.com
مرضیه لنگری زاده
مسئول دفتر
03433776618 akram.langarizade@gmail.com
مالک نیکویی ماهانی کارشناس اخبار 03433778011 m.nikoei455@gmail.com

 

 

اطلاعیه ها (بایگانی)