نام و نام خانوادگی: مهنوش علیزاده
سمت: کارشناس روابط عمومی الکترونیک و امور طراحی
شماره تماس: 03433778011
پست الکترونیک: Alizadehma75@gmail.com

انام و نام خانوادگی: ابوذر غفاری مقدم
سمت: کارشناس امور دفتری و سمعی بصری
شماره تماس: 03433778011
پست الکترونیک a.ghaffari.moghaddam@gmail.com

نام و نام خانوادگی: مالک نیکویی ماهانی
سمت: کارشناس اطلاع رسانی و اخبار
شماره تماس: 03433778011
پست الکترونیک: m.nikoei455@gmail.comاطلاعیه ها (بایگانی)