• تاسیس شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری توسط اعضاء
  • مدرس نمونه کشور
  • یکی از برگزیده پایان نامه های برتر کشور
  • پژوهشگر برتر استان کرمان
  • یکی از 10 برگزیده سومین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته
  • 7 مورد ثبت اختراع
  • انعقاد طرح های پژوهشی با صنایع صنعتی و معدنی
  • نفر دوم دبیر برگزیده کشور از طرف انجمن فیزیک ایران