دکتر محمد حسین استوارزاده راوری

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر عصمت راشدي

برق مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر حامد زین‌الدینی میمند

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر روح الامين زینلی

مهندسی برق قدرت
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر روح الله فدائی نژاد

برق
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر علی فرحبخش

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر فرشته قاضي زاده

فناوری اطلاعات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر حجت اله مرادی شهربابکی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر حميدرضا ناجي

مهندسی کامپیوتر
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

اطلاعیه ها (بایگانی)