دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق-الکترونیک

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر عصمت راشدي

برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر حامد زین‌الدینی میمند

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر- معماری

دکتر صابر صادقی

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر روح الله فدائی نژاد

برق
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت

دکتر علی فرحبخش

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر فرشته قاضي زاده

فناوری اطلاعات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق- مخابرات

دکتر خسرو لاري

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی برق-قدرت