دکتر هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مواد

دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر زهرا حسني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر آزيتا خسروان

شیمی فیزیک
استادیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر محمود رحمتی

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشی ریاضی

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر فريد صابري

آنالیزعددی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر حسن صفري

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – بیو تکنولوژی

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر امیر احسان فیلی منفرد

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر سعیده کشاورز

تکتونیک
استادیار
گروه آموزشی زمین شناسی – تکتونیک

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر محمد ماهاني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر افسانه نصرآبادي

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک