فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی  (دانلود)

تعرفه های آزمایشگاهی

 

برگ درخواست استفاده از فضای گلخانه ها:

تعرفه استفاده از فضاي گلخانه ها: مبلغ 10000 ريال به ازاي هر متر مربع در هرشبانه روز می باشد.