دکتر محمد حسین استوارزاده راوری

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر عصمت راشدي

برق مخابرات
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر علی فرحبخش

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

اطلاعیه ها (بایگانی)