دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

اطلاعیه ها (بایگانی)