اب روش مجيب

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.05

اثر لنگي برشي بر ارتعاش آزاد سيستم قاب محيطي

خاقاني بروجني امير

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.03

اثر نانو فتو كاتاليست بر مشخصات مهندسي و خود تميز شوندگي مواد پايه سيماني

مردان فرزاد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

اثر نوع خاك در رفتار پي هاي گسترده متكي بر شمع

ولدي يادكوري محمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.03

اثرات برخي انواع و دانه بندي سنگ دانه ها بر خواص بتن هاي سبك سازه اي

نوفرستي حامد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

اثرات نوع خاك در رفتار پي هاي گسترده متكي بر شمع در خاك هاي لايه اي و اندركنش هاي آن

اولادحمزه زارع محمدتقي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

اثرمولفه قائم زلزله هاي شديد بر رفتار شمع ها

پلرودي نعيم

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.04

ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود عملكرد اتصال مستقيم تقويت نشده جوشي به هدف كنترل خرابي هاي حاصل از حذف ناگهاني ستون

گرروسي سجاد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.12.03

ارائه روشهايي جهت افزايش شكل پذيري ديوارهاي برشي فولادي بازشودار

گردنده علي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

ارائه روشي ساده براي ارزيابي نامتقارني در سازه ها با استفاده از آناليز غير خطي

خرسندي علي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

ارزيابي اثرات لايه ي خاك روانگرا بر پي هاي عميق

زارع رضا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.10.26

ارزيابي انواع پاسخ ها در شناسايي خرابي سازه ها با استفاده از روش هاي مبتني بر تحليل حساسيت

احمدي رضاابادي محمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.06.18

ارزيابي تكنيك هاي غير خطي جستجوي محلي در بروز رساني مدل اجزاء محدود مورد استفاده در عيب يابي سازه ها

قنبري جلودار مصطفي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.03.31

ارزيابي خسارت در قاب هاي بتن مسلح همراه با ميانقاب مصالح بنايي تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور از گسل

قلياني درياكناري محمدرضا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي نامنظم با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي فزاينده چند مولفه اي

سلاجقه پدرام

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي بتني با بي نظمي در سختي با استفاده از روش تحليل ديناميكي غير خطي افزاينده

غلامي ثاني نازنين

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.03

ارزيابي لرزه اي سازه هاي باد بندي شده هم محور فولادي با روش نسل جديد طراحي بر اساس عملكرد

جعفري سيريزي عليرضا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

استفاده از تكنيك هاي محاسبات نرم در ارزيابي روانگرايي خاك

زين الديني مقدم مطهره

مهندسي عمران_ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد

1396.06.22

استفاده از رسوبات مس به عنوان هسته مركزي سد باطله

محمديان مجتبي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.05.03

استفاده از روش تعيين تراز در بهينه سازي شكل و توپولوژي سازه

عبدلي نژادگروهي حامد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.07

استفاده از هوش مصنوعي در روش هاي مبتني بر آناليز حساسيت جهت عيب يابي سازه ها

رجايي كميل

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

اصلاح خاكهاي مسئله دار با استفاده از تركيب گچ و آهك

خاكي سعيد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1396.04.31

اصلاح روابط سختي و ميرايي خاك با در نظر گرفتن تاثيرات جرم سربار

نظري نسب علي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.30

اصلاح قير و آسفالت با استفاده از خرده لاستيك و پودر اسلگ بازيافتي

افروشته امير

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

آناليز پايداري شيرواني هاي خاكي سه بعدي با تاكيد بر تعيين جهت لغزش شيبهاي نا متقارن و ملاحظه نيرو هاي زلزله

موسوي سيدحجت الله

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.06

آناليز عددي ستونهاي سنگي مسلح شده با ژئوگريد

سيدالنگي سيدحسين

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

آناليز قابليت اعتماد شيرواني هاي خاكي با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو

غلامحسين پور علي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1391.06.29

آناليز قابليت اعتماد ظرفيت باربري پي ها روي توده سنگ

يزداني حامد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

آناليز گروه شمع تحت بارگذاري قائم و افقي

حاج اسمعيلي كرشك محمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.06.29

برآورد خطا و بررسي اثر بهبود سازي در تحليل صفات چند لايه (كامپوزيت) به روش هم هندسي بر اساس تئوري هاي غير كلاسيك

مرصعي سيدمحمد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

برآورد فشار سينه كار و نشست سطحي به روش هاي تحليلي و عددي در مسير شمالي جنوبي خط 7 مترو تهران

عطائي اعظم مصطفي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.03.30

بررسي اثر انتخاب نوع ميرابي در تحليل خطي و غير خطي لرزه اي سيستم هاي خاك و سازه

رحيمي احسان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.11.10

بررسي اثر باطله هاي سد رسوبگير مس ميدوك بر آلودگي خاك

قادري سروش

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

بررسي اثر حفاري چند مرحله اي تونلهاي بزرگ مقطع بر پروفيل تغيير شكل طولي زمين با استفاده از نرم افزار Flac 3D (مطالعه موردي: تونل صدر- نيايش تهران)

انجم شعاع ندا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

بررسي اثر عمق بر پايداري تونل و نشست سطح زمين به طور همزمان در تونل هاي مكانيزه تمام مقطع

عزيزي پورشفتي پويا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.06.03

بررسي اثرات افزودن ضايعات معادن زغال سنگ به خاك تثبيت شده با آهك

موحدي فهيمه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

بررسي امكان رخداد گير كردن ماشين حفاري مكانيزه تمام مقطع (TBM) و طراحي سيستم نگهداري مناسب - مطالعه موردي: پروژه مترو قم

صباغ گل محمد

مهندسي عمران_ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد

1396.06.22

بررسي آزمايشگاهي اثرات استفاده از ژئوپليمر پوزولان طبيعي بر خواص مكانيكي ماسه

محمدي مسعود

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي خاك هاي تثبيت شده با الياف پليمري و اپوكسي رزين

حاجي اميردماوندي محمدحسين

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.11.03

بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومتي خاك هاي تثبيت شده با الياف فولادي و اپوكسي رزين

هادي زاده داودابادي حامد

مهندسي عمران_ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد

1396.03.29

بررسي آزمايشگاهي تاثير خرده لاستيك و الياف طبيعي و مصنوعي بر مقاومت فشاري خاك تثبيت شده با سيمان

قاسمي نژاد حسين

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.09.02

بررسي آزمايشگاهي تاثير رطوبت بر اندر كنش خاك و FRP

نامجو اميرمصطفي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

بررسي آزمايشگاهي تاثير رطوبت بر اندر كنش ژئوگريد - خاك

شهيري جابر

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.06.03

بررسي آزمايشگاهي تثبيت خاك با آهك و سرباره مس

فرشادفر مهسا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.03

بررسي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از مدل احتمالاتي

عليزاده مقدم حميد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

بررسي پارامترهاي مقاومتي خاك مسلح

عاشوري اكبر

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

بررسي پارامتريك رفتار لرزه اي لوله هاي مدفون

تقي زاده قوژدي احمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بررسي پايداري و هزينه هاي محاسباتي روش هاي تحولي از ديدگاه فرمولاسيون هاي كوپل و غير كوپل در محيط الاستيك و الاستوپلاستيك تحت بارهاي ديناميكي

باقري بهنام

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

بررسي تاثير پارامترهاي راهبري ماشين حفاري مكانيزه تمام مقطع EPB بر كنترل نشست سطح زمين در تونل هاي كم عمق شهري

كريمي مصيب

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.04

بررسي تاثير دال بتني در كنترل پيشرفت خرابي در سازه ها پس از حذف ستون

عباس زاده هجدكي سجاد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

بررسي تاثير ريز شمع ها بر روي ظرفيت باربري پي واقع بر خاك هاي چسبنده

جم هاشم

مهندسي عمران_ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد

1396.06.22

بررسي تغيير شكل كف محل هاي دفن علمي پسماند ناشي از نفوذ شيرابه

ناظمي مجتبي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.10.13

بررسي خصوصيات ديناميكي خاك تثبيت شده با آهك

غلامرضاپور بهنام

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.06

بررسي خطا در روش تحليل هم هندسي در حل پوسته هاي چند لايه اي

صادقي پروانه

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.06.15

بررسي خطا و بهبودسازي آناليز هم هندسي صفحات ضخيم

نوروزي فر محمدناصر

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.09.07

بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن هاي حاوي سيمان هاي دو جزئي و سه جزئي

سعيدي كيا علي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1396.10.30

بررسي خواص مكانيكي و دوام ملات هاي سيماني حاوي سيمان كلسيم آلوميناتي و مواد پليمري

سدير امير

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.06.15

بررسي رفتار خاك هاي رسي اصلاح شده با ستون هاي سنگي

ذكري سميرا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.06.20

بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي سرد نورد شده فولادي بر اساس عملكرد

رستمي برايجاني جمشيد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.06.25

بررسي طرح مخلوط و خواص مكانيكي و دوام بتن هاي توانمند

پورجهانشاهي امين

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.03

بررسي طرح مخلوط، خواص مكانيكي و دوام بتن فوق توانمند

طالبي زاده سردري نيما

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.10.12

بررسي عددي ستون هاي سنگي و شمع و كاربرد آن ها در تثبيت تونل سنگ شكن مجتمع مس سرچشمه

فضلي غياث ابادي سمانه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

بررسي عددي مكانيزم گسيختگي و ارزيابي تحليلي ظرفيت بابري پي هاي حلقوي بر روي خاكها

مرادي دوغ ابادي فاطمه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.04.31

بررسي عددي مكانيزم گسيختگي و ارزيابي تحليلي ظرفيت باربري پي حلقوي منفرد بر روي خاكهاي مسلح شده

مهدي پوررابري راضيه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.07

بررسي مدل هاي غير خطي نفوذ پذيري در تحليل مسئله نشت آب در خاك

ملكشاهي صالح

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.10.12

بررسي مقاومت برشي خاك تركيب شده با مواد زائد

نعمت زاده فاضل

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.10.12

بررسي منحني بار -نشست خاك مخلوط شده با مواد زائد

پيري مهماندوست عليا پيمان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.03.30

بررسي و مقايسه عملكرد توابع انتقال و ظرايب تشديد ديناميكي در تحليل پاسخ لرزه اي

قليچي مصطفي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.11.25

بهبود تحليل هم هندسي با استفاده از المان محدود توسعه يافته براي مدلسازي ترك

گلكارطرقبه حسام

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.11.13

بهبود سيستم ساخت سازه هاي فولادي سرد نورد شده در ايران

درويش زاده نادر

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.11.04

بهبود شناسايي محل ترك در سازه هاي پيوسته با استفاده از تبديل كرولت

حيدري فرد صادق

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.10.01

بهبودخواص خاك با استفاده از سرباره كوره ذوب آهن (GGBS)

رحمن نژاد محسن

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.30

بهسازي خاك توسط مواد افزودني پتروشيمي (اپوكسي رزين)

منافي ايمان

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.06

بهينه سازي توپولوژي سازه ها با تركيب روش سطوح تراز و تكنيك هاي بهينه سازي در مسائل چند قيدي

ابراهيمي سيدمحمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.04.22

بهينه سازي توپولوژي سازه هاي پيوسته دو بعدي بر اساس توزيع تنش با استفاده از تحليل مجموعه سطح تراز بر پايه روش هاي گالركين

افشارزرندي مطهره

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.06.25

بهينه سازي توپولوژي سازه هاي فضا كار با در نظر گرفتن قابليت اعتماد و با استفاده از تركيب روش هاي تعيين سطح تراز و استراتژي هاي تكاملي

خباز حميد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه سازي چند هدفه سازه ها با استفاده از الگوريتم چند هدفه و منطق فازي

فتحي يونسي سياوش

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه سازي شبكه هاي تخت دو لايه فضاكار با در نظر گرفتن قيود قابليت اعتماد

عليمرداني امير

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه سازي شكل پوسته هاي بتني

نظري رباطي هادي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.07

بهينه سازي شيروني هاي خاكي غير اشباع با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نيك خواه مرقي عليرضا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.12.03

بهينه سازي طرح اختلاط بتن غلتكي

موميوند شهرام

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه سازي محل بارهاي استاتيكي براي عيب يابي سازه ها

يزداني فر مختار

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.11.04

بهينه سازي مسير كابلها در تيرهاي بتني پيش تنيده

بيگ زاده سحر

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه سازي موقعيت سنسور در سازه ها

جعفري تقي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه سازي همزمان سايز? شكل و توپولوژي سازه هاي خرپايي فضاكار با استفاده از تركيب روشهاي Collectives و Meta-Heurlstic

ماهراني احسان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.07

بهينه سازي هندسه گروه شمع به وسيله الگوريتم هاي پيوسته جامعه ذرات و جامعه مورچگان

نيا ارمان

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

بهينه ساي سازه هاي پيوسته سه بعدي به روش سطح تراز مبتني بر تحليل تنش

شمسي گوشكي محمد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

پيش بيني جابجايي افقي در شيب هاي آرام با روش هاي نرم محاسباتي

صدرالسادات احسان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.07

پيش بيني ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع بر خاك هاي دانه اي

سيداحمدي نژاد سيدعليرضا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.04.31

پيش بيني ظرفيت باربري نهايي پي ها بر اساس تكنيك هاي محاسبات نرم

قرشي نسب فخرالسادات

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.06.25

تاثير الياف پليمري در رفتار مقاومتي لاينينگ بتني تحت تاثير بارهاي ديناميكي

زين الديني ميمند محمدحسين

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.08.22

تاثير بار انفجار بر روي ساختمان هاي بلند با سيستم قاب محيطي

جواهريان پويا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.12.03

تاثير پارامترهاي زلزله و لرزه اي سازه در تحليل ديناميكي افزايشي

عمادي محمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.10.14

تاثير تغيير برخي پارامترهاي طرح اختلاط در مشخصات رويه هاي بتن غلتكي

ايراني نازنين

مهندسي عمران_ژئوتكنيك

كارشناسي ارشد

1396.05.11

تاثير خرده لاستيك و الياف بر خصوصيات ژئوتكنيكي خاك تثبيت شده با آهك

جبيني اصلي سهند

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1396.04.31

تاثير در نظر گرفتن اندر كنش خاك و سازه بر رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشي

سهرابي شعبجره سعيد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.11.10

تاثير رطوبت بر خاكهاي اصلاح شده با آهك و ژئوگريد

جهانداري سهيل

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.04.24

تاثير رطوبت و موئينگي ناشي از بالا آمدن سفره آب زير زميني بر مقاومت شفته آهك

جهانداري سلمان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

تاثير شرايط عمل آوري بر مقاومت تك محوري شفته آهكي مسلح شده با ژئوگريد

عابدي مصطفي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

تاثير شفته آهكي در طول ژئوگريد مسلح كننده خاكريز پشت ديوار حائل

ابراهيم پور نفيسه

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.03

تاثير عملكرد چشمه اتصال بر رفتار سازه ها در برابر زلزله ها با مشخصه هاي مختلف

قاسمي فواد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

تاثير نانو ذرات سراميكي بر پارامترهاي قير اصلاح شده

محمودي كردي عادل

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.09.13

تثبيت خاك با ژئوپليمر سرباره

صابري اناري سيد محمد هادي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

تحليل اثر تنش اصلي متوسط بر پايداري شيرواني ها با در نظر گرفتن معيار شكست مقاومت متحد

حقي ميشامنداني مهدي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.12.03

تحليل پاسخ غير خطي كمانش حرارتي در ورقهاي FGM به علت انتقال حرارتي با استفاده از روش ايزوژئومتريك

غفاري فاطمه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.06.24

تحليل پاسخ لرزه اي زمين هاي شيب دار

شرف خاني مهدي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.06.28

تحليل پايداري سدهاي خاكي با هسته بتن آسفالتي در برابر بارهاي ديناميكي

نخعي عبدل ابادي الهه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

تحليل تاثير خواص مقاومتي لايه تزريق تماسي بين زمين و سگمنت بر پايداري تونل هاي مكانيزه تمام مقطع

عليرضايي مجتبي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.11.03

تحليل ديناميكي تونل هاي كم عمق شهري تحت اثر نيروهاي ناشي از زلزله به روش عددي

پورصادقي نژاد مهدي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

تحليل رفتار لرزه اي سطوح شيبدار سنگي با استفاده از روش هاي عددي

افشاري پور مجتبي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.06.29

تحليل قابليت اعتماد تحكيم خاكهاي نرم

قلندري محمدطاهر

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.11.09

تحليل و آناليز رفتار گروه شمع ها تحت اثر بارهاي استاتيكي به روش عددي

نورمحمديان تاج ابادي مهدي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

تحليل ورقهاي چند لايه كامپوزيتي با در نظر گرفتن تئوري هاي جديد با استفاده از روش تحليل هم هندسي

كياني نژاد افسانه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

تخمين نشست ناشي از احداث تونل در مناطق شهري و ناشي از بار ساختمانهاي مجاور

اسدي زيدابادي محسنه

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

تركيب مدل هاي جايگزين براي سرعت بخشيدن بهينه سازي تكاملي براي طراحي بهينه قاب ها تحت بار زلزله

به روش سعيد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

تشخيص ترك هاي غير مستقيم در صفحات با استفاده از Curvelet

هاشمي جوكار مهدي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1391.06.29

تعيين پارامترهاي تورم (فشار و درصد تورم) خاك متورم شونده

مولوي سمانه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.04.31

تعيين پارامترهاي موثر در خاك هاي رسي اصلاح شده با آهك توسط شبكه هوش مصنوعي

عسكري پور وحيد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

تعيين تعداد سيكل هاي معادل در ارزيابي پتانسيل وقوع روانگرايي با استفاده از آناليز پاسخ زمين به روش فركانس-زمان

گريست صالحه

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.06.31

تعيين خرابي سازه با استفاده از الگوريتم ژنتيك پيشرفته

خسروي عبدالكريم

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

تعيين ضريب نفوذپذيري خاكهاي غير اشباع

جهاني مسكون بهناز

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.10.12

تعيين ظرفيت باربري پي با استفاده از تكنيك محاسبات نرم

سرفرازي سينا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.06.31

تعيين ظرفيت چشمه اتصال تير به ستون صليبي

خوشنام سجاد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.08.22

تعيين موقعيت بهينه كمربند خرپايي و مهار بازويي در سازه هاي بلند مرتبه با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي

عطايي اعظم احمدرضا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1392.11.06

تعيين موقعيت خرابي و ترك در صفحات خمشي با استفاده از تركيب Curvelet و شبكه عصبي

رضوي زاده مشيزي سيدمحمدعلي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.10.26

توليد شتاب نگاشت هاي مصنوعي سازگار با طيف طرح با استفاده از تبديل موجكي و الگوريتم PSO

فرحبخش فرزانه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.11.10

حل معادله تحكيم با روش بدون شبكه المان طبيعي

شهباء شايان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.30

خصوصيات مهندسي مخلوط بتن آسفالتي اصلاح شده با تركيب مواد پليمري و سرباره كوره ذوب فلزات

خيرالله نژادسماكوش ابراهيم

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

رفتار ديناميكي پي گسترده متكي بر شمع

شورستاني سعيد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.08.10

رفتار لرزه اي سازه هاي جدا شده ي هوشمند با در نظر گرفتن اثرات اندر كنش خاك - سازه

ضيايي ميلاد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.09.07

روش دو مرحله اي براي شناسايي خرابي توسط الگوريتم بهينه سازي جامعه مورچگان

سليماني ماهاني محمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1392.11.05

شناسايي آسيب در سازه ها با استفاده از ماتريس نرمي

گودرزي يونس

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.11.25

شناسايي آسيب در سازه هاي فضاكار با استفاده از انرژي كرنشي مودا

سروي فاطمه

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

شناسايي خرابي در سازه ها بر اساس پاسخ هاي ديناميكي با استفاده از به روز رساني مدل اجزاء محدود

باراني ايمان

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1390.06.28

طرح بهينه ديوارهاي حائل مسطح شده با ژئوگريد

محمدعلي زاده حجت

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1389.12.11

طرح بهينه گروه شمع با بهره گيري از الگوريتم بهينه سازي ژنتيك

جبارزاده سينا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.06.30

طرح بهينه لرزه اي شبكه هاي دو لايه فضا كار با استفاده از الگوريتم اجتماع ذرات با رفتار كوانتومي و شبكه هاي عصبي

جشن سده محسن

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.06.30

طرح بهينه لرزه اي شكل چليكهاي دو لايه فضا كار با استفاده از الگوريتم ژنتيك

احمدي سعيد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.12.03

طرح بهينه لرزه اي گنبدهاي فضاكار

ارجمندكرماني محمدرضا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

ظرفيت باربري ميكروپايل در خاك هاي غير چسبنده

خمسه مجتبي

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.06.30

عيب يابي سازه ها با استفاده از تابع پاسخ فركانس و الگوريتم بهينه يابي اجتماع ذرات

فتح نجات حامد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1393.06.31

عيب يابي سازه ها با استفاده از روش هاي پيشرفته محاسبات نرم

شهريارپناه سجاد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.06.18

عيب يابي سازه ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

سليماني هوني الهه

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.05.05

عيب يابي سازه ها با فرض رفتار غير خطي

وفايي سپيده

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.03

عيب يابي صفحات با استفاده از تبديل هاي X-Let

انور ميلاد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.11.09

كاربرد ستونهاي سنگي در پايداري شيرواني ها بااستفاده از آناليز عددي

كوشافر محمد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.10.14

كاربرد نانو ذرات سيليسي با مورفولوژي هاي مختلف بر روي خواص مواد پايه سيماني

شاكري بروجني رضا

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1394.11.03

مدل سازي روش NSM براي مقاوم سازي تيرهاي بتن آرمه

حيدري قرايي مجتبي

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

مدل سازي گروه ستونهاي سنگي و مقايسه آن با ستونهاي سنگي منفرد

حق پناه رئوف

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1396.04.24

مطالعه اندركنش خاك مسلح به FRP تك جهته و دو جهته

برزگري دهجي محمد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.09.13

مطالعه آزمايشگاهي امكان سنجي ژئو پليمر پوزولان تفتان براي تثبيت خاك

جهانشاهي رضا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.09.24

مطالعه آزمايشگاهي تاثير نوع و توزيع اندازه ذرات خاك بر روي مكش خاك

نورمندي پور الهه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.06.13

مطالعه آزمايشگاهي خاك اصلاح شده با استفاده از تركيب آهك و ضايعات معدني

محمدحسن پور پويا

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1395.06.20

مطالعه آزمايشگاهي مقاومت فشاري ملات هاي باتارد و شفته آهك و بهينه يابي استفاده از آن ها

تاج ابادي پور مهرداد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1393.06.24

مطالعه عوامل موثر در سليح ديوارهاي خاكي مسلح

فلاح لاله زاري محمد

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

1396.04.24

مطالعه و بررسي تورم خاك ريزدانه با استفاده از مواد زائد

مهني روش الهه

مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي

كارشناسي ارشد

 

مطالعه و بررسي مقاومت برش خاكهاي غير اشباع

عسكري دولت اباد يوسف

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

 

مكان يابي بهينه ريز شمع ها با استفاده از الگوريتم جامعه ي مورچگان

يوسفي مجيد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1390.06.30

مكانيابي بهينه ريز شمع ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك

رييسي حميد

مهندسي عمران-سازه

كارشناسي ارشد

1395.11.05

موقعيت بهينه سيستم مهار بازويي و كمربند خرپايي در ساختمان هاي بلند با در نظر گرفتن تغييرات ممان اينرسي