نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع

عنوان پایان نامه

زين العابديني رضااباد مريم

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1395.04.08

اثرات تغيير اقليم بر جريان رودخانه با استفاده از نرو - فازي ( مطالعه موردي : استان مازندران ، ايران )

انصاري مقدم نجمه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

اثرات تغييرات اقليم بر منابع آب با استفاده از روش نروفازي(مطالعه موردي: رودخانه پلرود در استان گيلان)

ماهاني مهديه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي(مطالعه موردي: رودخانه پلرود در استان گيلان)

ميرزايي باديزي ايمان

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع آب

سعادت قره باغ حنيف

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.03.27

استفاده از تصاوير ماهواره اي براي پايش پارامترهاي متغير كمي و كيفي تاثيرگذار در نوار ساحلي

بادرستاني سپيده

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1395.11.02

امكان استفاده از تصاوير ماهواره اي در برآورد منابع آورد رسوب به مخازن سد هاي در حال بهره برداري

دانشمندشيخ الاسلامي علي رضا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.06.12

آناليز تاسيسات رفاهي درياچه هاي پشت سد

فلاح حسين

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.10.26

آناليز شبكه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي چند هدفه

شهابي سجاد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.06.12

آناليز فراواني سيلاب با استفاده از تبديل موجك ها

صحت مهدي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.04

برآورد ميزان تبخير درياچه اروميه به روش سنجش از راه دور و تاثيرات آن بر تغييرات خرده اقليم

ولي زاده كاخكي محمدمهدي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.04

بررسي امكان تامين توام آب شرب و كشاورزي با استفاده از منابع آب درون حوضه اي بر مبناي استفاده مجدد از آب سطحي و زيرزميني، مطالعه ي موردي: دشت نيشابور

شكيب سيدحامد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.11.12

بررسي آزمايشگاهي رفتار حركتي يك سكوي شناور با مهاربند كابلي شكمدار تحت اثر نيروي موج

سجاديان سيدمحمدجواد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.10.23

بررسي پاسخ هاي هيدروالاستيك سازه هاي شناور بسيار بزرگ

رضايت زهرا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

بررسي مدلينگ سازه هاي شناور غولپيكر

زين الديني ميمند سميرا

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1395.11.06

بهره برداري از منابع آب در مقياس حوضه آبريز با در نظر گرفتن اثرات تغيير اقليم

مرادي محمد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.06.12

بهره برداري بهينه از مخازن چند منظوره با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي

بنازاده قمي ابراهيم

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1393.09.16

بهينه سازي برنامه ريزي زماني پمپاژ آب به مخزن تامين آب شبكه آبرساني

عنصري نژاد علي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.12.06

بهينه سازي جانمايي سنسور جهت كشف آلودگي در شبكه هاي توزيع آب

موحدي الهه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.10.30

بهينه سازي عملكرد آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از الگوريتم ژنتيك

توريني نازلي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.12.06

پيش بيني تغييرات اقليمي در ايستگاه هاي GCOS در ايران به روش نرو-فازي

اميري ده احمدي فاطمه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

پيش بيني تغييرات سطح ايستابي آب زير زميني دشت راين با استفاده از مدل تفاضل محدود PMWIN

زنگي ابادي محمدرضا

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1395.11.06

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از رگرسيون موجك بر اساس تغييرات اقليمي

نورمندي پور سميه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.10.26

پيش بيني خشكسالي به روش ريز مقياس نمايي آماري چند مكاني

رضايي بالف محمد

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1395.03.11

پيشنهاد رابطه هاي بهينه حداكثر عمق آبشستگي موضعي پايه پل تحت جريان به همراه موانع با استفاده از برنامه نويسي بيان ژن، مدل درخت و رگرسيون چند جمله اي تكاملي

افضلي گروه وستا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.02.28

تاثير تغييرات اقليم بر منابع آب بر اساس ريز مقياس نمايي آماري چند مكاني در ايران

غفاري فوزي سمانه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.09.30

تحليل فراواني بارش با استفاده از خروجي هاي مدل جهاني اقليم در ايران

عليزاده باب كيكي ميثم

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1395.03.17

تخمين بيشترين عمق آبشستگي در اطراف پايه ي پل با استفاده از سيستم هاي خود سازمانده ي NF-GMDH بر مبناي الگوريتم هاي بهينه سازي

رزاقي راد بابك

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.12.06

تعيين پهنه سيلاب با دوره بازگشت هاي مختلف با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

اميراسمعيلي وحيدرضا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

توسعه شبكه فاضلاب با استفاده از نرم افزار TAG-R online

نخعي اعظم

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.06.12

روش چند منظوره براي جلوگيري لوله ها بر اساس پارامترهاي مدل شكست

حكيمي نصرابادي محمدامين

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

ريز مقياس نمايي آماري با استفاده از برنامه ريزي ژنتيك (مطالعه موردي: ايستگاههاي GCOS در ايران)

زينتي نسيم

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.10.25

ريز مقياس نمايي آماري به روش نروفازي

عرب پورداهويي محمدعلي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.05

ريز مقياس نمايي آماري جريان رودخانه با استفاده از روش نروفازي

محمدي حميدرضا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.06.12

ريز مقياس نمايي آماري چند مكاني با استفاده از هوش مصنوعي

حافظي بختياري ارغوان

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

شبيه سازي سيستم آب شيرين كن به روش اسمز جلو و اسمز معكوس لغزنده با بده معلوم

حسني احمد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.07

شبيه سازي عددي جريان آب-هوا و اتلاف انرژي بر روي سريز پلكاني

صالحي زين ابادي سميه

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.06.25

طراحي و آناليز سيستم آب شيرين كن خورشيدي. مطالعه موردي: كرمان

رحيمي حسام

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

كاربرد روش بدون مش براي شبيه سازي جريان هاي با سطح آزاد

جعفري رحيم

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

كاهش افت و توليد انرژي در شبكه هاي توزيع آبرساني

اسگندري حسين اباد مرتضي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.03.26

محاسبه بيلان آبي درياچه ها (مطالعه موردي: درياچه اروميه)

محمدي ارمان

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1392.11.08

مدل سازي انتقال آلودگي در آب هاي زير زميني به كمك روش المان تحليلي (AEM)

محيطي لشكاجاني محمدجواد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.03.26

مدل سازي جريان سطح آزاد با مرزهاي باز با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار

قائمي عليرضا

مهندسي و مديريت منابع آب

كارشناسي ارشد

1396.06.22

مدل سازي شاخص هاي كيفي آب در رودخانه كارون با استفاده از روش هاي محاسبات نرم بر اساس روابط بهينه

هنرخواه ساناز

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.05

مدل سازي عددي جريان و انتقال آلودگي ناشي از پساب مجتمع مس ميدوك بر آب هاي زير زميني (مطالعه موردي: دشت شهربابك)

ضيغمي نژاد محمد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.05

مدل سازي كمي و كيفي انتقال آلودگي از چاه هاي جذبي فاضلاب به سفره آب زيرزميني به منظور تعيين حريم بهداشتي چاه هاي آب شرب

ريحاني نژاد سليمان

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.07

مدل سازي كمي و كيفي منابع آب زيرزميني دشت بيضا- زرقان با استفاده از نرم افزار Pmwin

فاني نوبندگاني سجاد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.05

مدل سازي كيفي آب هاي سطحي در مناطق آلوده معدني با استفاده از مدل Weap (مطالعه موردي: معدن مس ميدوك)

چهاربيدي هادي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.03.26

مدل سازي گسترش سيلاب در داخل شبكه فاضلاب

اوحدي سيما

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.07

مدل سازي نشت از پي و بدنه سدهاي خاكي با استفاده از روش اجزاء محدود

ياراحمدي مريم

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.01.29

مدلسازي جريان آبي زيرزميني با استفاده از روش حجم محدود

شجاع رستگاري حميد

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1390.11.12

مدلسازي رفتار حركتي سازه شناور بزرگ بصورت آزمايشگاهي تحت اثر نيروي موج

نجفي روجا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1393.11.05

مدلسازي عدم قطعيت ريز مقياس آماري براي ارزيابي اثر تغيير اقليم بر دما و بارش در ايران

شاه ولي كوه شوري سحر

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.04

مديريت بهينه منابع آب تحت اعمال سناريوهاي مختلف تخصيص آب ( مطالعه موردي- حوضه آبريز كارون)

پري زاده قوشخانه علي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

 

مطالعه آزمايشگاهي رفتار هيدروالاستيك و روش هاي ساخت سازه هاي شناور بسيار بزرگ

فاميلي فرد پريسا

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.01.29

مكان يابي و محاسبه حجم مخزن بهينه شبكه توزيع آ ب

فرهمندراد مرتضي

مهندسي عمران-مهندسي آب

كارشناسي ارشد

1394.11.07

واسنجي چند هدفه مدل هيدرولوژيكي مفهومي مبتني بر هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفلوژيكي با استفاده از الگوريتم AMALGAM