نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ دفاع

عنوان پایان نامه

عبدالهي علي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.11.05

ارائه مدل پيش بيني كوتاه مدت ترافيك در معابر شهري

وكيلي عبدالله

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.11.06

ارائه مدل مكاني - زماني ريسك آتش سوزي جنگل با تركيب مدل هاي روزانه، فصلي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات مكاني

عبداللهي حميد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1392.06.31

ارائه و ارزيابي يك الگوريتم نظارت نشده براي جداسازي طيفي تصاوير سنجش از دور فراطيفي با استفاده از داده هاي طيف نگاري

باصري نام سجاد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.06.31

ارائه ي الگوريتمي جهت بهبود دقت نقشه پوشش برف با استفاده از تصاوير موديس

رحيمي ايرج

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1390.12.06

ارزيابي استعداد آتش سوزي و كيفيت فرايند اطفاء حريق در جنگل ها با استفاده از سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات مكاني، مطالعه موردي جنگل هاي شهرستان مريوان

قزلباش ميلاد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.06.06

ارزيابي پارامترهاي كيفي آب زير زميني در ارتباط با كاربرد كشاورزي با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: محدوده مركزي و جنوبي شهرستان كلاله، استان گلستان)

اخضري همداني مهرداد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.27

ارزيابي توان اكولوژيكي اكوتوريسم با استفاده از منطق فازي و AHP در محيط GIS (منطقه مورد مطالعه: كرمان)

يزداني مجتبي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.05.11

ارزيابي توان توسعه شهري بر مبناي پارامتر هاي اكولوژيك با استفاده از منطق فازي و روش AHP (منطقه مورد مطالعه : استان كرمان )

مافي فاطمه

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.11.06

ارزيابي قابليت فازي سازي الگوريتم هاي بهينه سازي پوشش شبكه هاي سنسور بي سيم

اشعري مالك

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.06.17

ارزيابي مكاني كيفيت آب زيرزميني براي استفاده شرب به كمك روش هاي زمين آمار و منطق فازي (مطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان گنبد كاووس ، استان گلستان )

كياني كامل

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

استخراج اطلاعات بر اساس طبقه بندي شي گراي تصاوير سنجش از دوري

عطايي حسين ابادي مرضيه السادات

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.06.31

استخراج و نقشه برداري شبكه معابر شهري در دو مقياس 1:10000 و 1:5000 از تصاوير ماهواره اي

علي پورفرد طيب

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1391.06.28

استخراج ويژگي نيمه نظارت شده به منظور كاهش بعد تصاوير ابر طيفي

احمدي مايده

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.12.11

استفاده از رگرسيون چند متغيره مكاني- زماني به منظور برآورد و پيش بيني كيفيت آب

دادگري مرتضي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.04

استفاده از رگرسيون منطقي وزندار جغرافيايي براي بررسي وابستگي ميان بيماري حساسيت با عوامل محيطي

توري شيما

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.11.06

استفاده از كوهمولوژي به منظور بهبود مساله جايابي در شبكه هاي حسگر بيسيم

فخيم مريم

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1395.06.15

اكتشاف مناطق مستعد و داراي پتانسيل بالاي آب كارستي با استفاده از سنجش از دور و GIS، منطقه گوغر بافت، استان كرمان

سلاجقه تذرجي جواد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.31

ايجاد يك سيستم تعاملي مردم گستر براي مديريت و بازاريابي املاك

يكتايي معين مرتضي

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.11.06

آشكار سازي آنالومي در تصاوير فرا طيفي بر مبناي مفاهيم هوش مصنوعي

شرفزاده عليرضا

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.11.08

بازسازي مدل 3dمناطق شهري با استفاده از داده هاي insar

عزيزي سجاد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1395.03.08

بازشناسي الگوهاي ترافيكي با استفاده از داده كاوي مكاني - زماني

عزيزي سجاد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

بازشناسي الگوهاي ترافيكي با استفاده از داده كاوي مكاني - زماني

انصاري نسترن

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1395.11.04

برآورد جمعيت با استفاده از داده هاي سنجش از دور سنجنده هاي چند گانه (مدل سازي و ارزيابي دقت)

مسلمي نجاركلايي فردين

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

برآورد زمان سفر با استفاده از داده كاوي مكاني

محمدي شايگاني ابراهيم

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.11.03

بررسي اثرات خشكسالي در اقليم هاي معتدل و مرطوب با استفاده از داده هاي سنجش از دور و هواشناسي

توحيدي زهرا

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.04.31

بررسي الگوهاي رفتار حركتي عابرين به منظور بكارگيري در برنامه ريزي شهري

هاني طبايي زواره سيدمسعود

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1390.12.06

بررسي امكان ايجاد شاخص سنجش از دور هيبريد براي پايش خشكسالي در اقليم هاي متفاوت

سعادت فر احسان

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

بررسي حركات تكتونيكي با استفاده از تصاوير راداري و روش پراكنشگرهاي پايا

شيخ الاسلامي جراغل محمد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.04.31

بررسي روند تغييرات شوري خاك حاصل از كاهش آب درياچه اوروميه با استفاده از شاخص هاي سنجش از دور

روزبان علي

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1395.11.04

بررسي فرونشست زمين با استفاده از روش تداخل سنجي تفاضلي راداري (DINSAR) و با بكار گيري تصاوير سنجنده جديد SENTINEL

پهلوان احمد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.11.08

بررسي و اصلاح رابطه موجود بين داده هاي ماهواره اي و غلظت ذرات معلق در سطح زمين

عزيزي علي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

برنامه ريزي سفرهاي برون شهري توريست در شبكه هاي حمل و نقل چند ساختي

محمودي كهن فرهاد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1390.06.28

پايش خشكسالي در مناطق خشك با استفاده از شاخصهاي سنجش از دور

محمدي هنزايي سيدمرتضي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

پيش بيني شاخص هاي خشكسالي با استفاده از خروجي مدلهاي جهاني اقليم و داده هاي سنجش از دور، مطالعه موردي: استان گيلان

باقري قطب ابادي محمدتقي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.27

تخصيص منابع متحرك در فضاي گراف

پناهي بروجني داود

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

تخمين پارامترهاي بيوشيميايي درختان پسته با استفاده از داده هاي ابر طيفي

عندليبي فرشيد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

تخمين رطوبت خاك با استفاده از تصاوير راداري

شريفي هشجين شهرام

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1391.06.30

تخمين زيست توده جنگل با استفاده از تكنيك تداخل سنجي پلاريمتري راداري

ارين نمازي سبحان

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.05

تطبيق آدرس هاي مكاني جايگزين با رويكرد معنايي

شيخ الاسلامي جراغل وحيد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.11.08

تعيين منشاء توده هاي گرد و غبار با استفاده از داده هاي سنجش از دور

لاله زاري احسان

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.11.07

توسعه و ارزيابي يك الگوريتم كاهش نوفه به منظور بهبود كارايي و دقت طبقه بندي تصاوير فرا طيفي

رشيديان محسن

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

توسعه يك سيستم ناوبري تركيبي جهت هدايت كاربران در محيط هاي درون/برون ساختماني

افشاري ابوالفضل

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

جنراليزاسيون اتوماتيك و نمايش بهينه داده هاي خطي براي سيستم هاي GIS همراه

نوري روزبهان

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.04

داده كاوي مكاني - زماني آلاينده هاي هوا در شهر تهران و تعيين آسيب پذيري در برابر بيماري هاي تنفسي

شاهچراغ سيدفاضل

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.31

رمزنگاري تصاوير مكاني براي استفاده در فضاي وب و پايگاه داده مكاني

فولادوند احسان

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.06.25

شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف توسط مدل هيدرولوژيكي SRM با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS در حوضه رودخانه ماربره لرستان

طالعي امير

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

شخصي سازي سرويس هاي مكان مبنا با استفاده از داده كاوي مكاني-زماني

قباخلو نسيبه

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

شخصي سازي سرويس هاي مكان مبنا با استفاده از محاسبات هوشمند

برمكي كردكلايي ياسر

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

شناسايي زير فضاي سيگنال و استخراج عضوهاي خالص با ادغام اطلاعات طيفي- مكاني براي بهبود جدا سازي طيفي تصاوير فراطيفي

ابراهيمي مهران

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.06.31

شناسايي كانسارهاي مس رسوبي با استفاده از داده هاي سنجش از دور ( مطالعه موردي : منطقه راور - شمال استان كرمان )

اعتصامي نازنين

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

شناسايي نشت گاز با استفاده از داده هاي سنجش از دور

داودي زاده معصومه

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.06.31

شناسايي و تحليل خطواره ها در ميدان نفتي گچساران و ميادين همجوار با استفاده از پردازش داده هاي سنجش از دور و زمين شناختي

عبدالمحمدي محمدرضا

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1391.06.30

شناسايي، پايش و ارزيابي پديده گرد وغبار در ايران با استفاده از داده هاي سنجش از دور

اعلايي اكبر

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1392.11.12

طبقه بندي پوشش زمين با استفاده از تصاوير پلاريمتريك SAR

ذلقي ابوذر

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.06.07

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر براي گردشگري مذهبي

عزيزخاني مصطفي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.05

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعاتي مكاني مردم گستر براي مديريت بحران

علي زاده ميلاد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.06.07

طراحي و پياده سازي يك سامانه ناوبري درون ساختماني براي هدايت افراد در شرايط اضطراري

عبدلي مجيد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.05

طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر براي آلودگي ديداري در شبكه خيابان هاي شهري

رستمي استبرق فروغ

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

طراحي و پياده سازي يك سيستم بافت آگاه براي ارائه اطلاعات به گردشگر

اسمعيلي شكرانه

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

طراحي و پياده سازي يك سيستم توصيه گر بافت آگاه براي اقامتگاه گردشگر

ميرزاپوروركي كاظم

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

طراحي و توسعه سيستم پشتيبان تصميم گيري چند معياره مكاني تحت وب (مطالعه موردي: مكان يابي بهينه پارك و فضاي سبز منطقه 4 شهر اصفهان)

فروزاني فرزاد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.27

طراحي وپياده سازي يك سيستم بافت آگاه در مديريت امداد شبكه هاي توزيع برق

اقانژاديان خلجان پيمان

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

كاربرد داده كاوي مكاني براي استخراج الگو هاي ترافيكي شهر calgary با استفاده از الگوريتم Fuzzy C-means

رجبي پور ايمان

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1390.12.08

كاربرد داده كاوي مكاني جهت استخراج الگوهاي ترافيكي به منظور بهبود مديريت ترافيك شهري

عباسي فام مياندواب سالار

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.27

گسترش مشترك سواري در شبكه چند ساختي

زريني لاريمي نيما

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

مدل سازي تغييرات پوشش زمين با استفاده از Cellular automata در محيط GIS

صابري امين

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.04

مدل سازي رشد شهري با استفاده از خودكاره هاي سلولي فازي (منطقه مورد مطالعه: شهر كرمان - ايران)

نوروزي فر احد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.06.15

مدل سازي رشد شهري با استفاده از مدل تلفيقي خودكاره هاي سلولي و الگوريتم جستجوي گرانشي (منطقه مورد مطالعه: شهر شيراز - ايران)

خيرخواه ميرزايي فاضل

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.11.05

مدل سازي رفتار آتش در جنگل با استفاده از روش خودكاره هاي سلولي

رستمي داوود

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1393.09.12

مدل سازي هندسه تصوير برداري سنجنده هاي آرايه خطي به منظور شبيه سازي تصاوير پانكروماتيك

داوطلب مهري

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1392.11.09

مدلسازي بافت مكاني براي رفع تزاحم سياست هاي ارائه ي اطلاعات در هوش محدوده اي

حسين پورميل اغاردان امين

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1391.06.28

مدلسازي پتانسيل آتش سوزي با استفاده سيستم هاي اطلاعات مكاني (مطالعه موردي: جنگل هاي گلستان)

حامدي شهركي نگار

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1395.11.04

مدلسازي پيش بيني آتش سوزي با استفاده از تصاوير سري زماني سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

عسگري مجاز رسول

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

مدلسازي توسعه شهري با استفاده ازسيستم استنتاج نرو- فازي و سيستم هاي اطلاعات مكاني

فرشته خو مجيد

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

مدلسازي ديناميكي رشد شهري با استفاده از مدل تركيبي خودكاره هاي سلولي با الگوريتم ژنتيك وشبكه عصبي مصنوعي

باقري محسن

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

مدلسازي مكاني فرونشست زمين ناشي از استخراج آب زيرزميني در سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: دشت رفسنجان)

رفيعي علي اصغر

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1392.11.09

مدلسازي نايقيني مكاني به عنوان بافت در هوش محدوده اي با استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي و رياضي بازه ها

بالاني محمدعلي

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.12.11

مدلسازي و پايش تغييرات مكاني متريك پديده هاي ديناميكي در شبكه هاي حسگر بي سيم

اسمعيلي تاج آبادي رويا

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

 

مديريت كيفيت در داده هاي مكاني مردم گستر: تعيين و ارائه آن به كاربر

قياسي نرگس السادات

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.11.07

مطالعه و ارزيابي پارامترهاي جنگلي با استفاده از تصاوير راداري

اخگر اميد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1394.05.05

مكانيابي محل دفن پسماند شهر كرمان با استفاده از روش هاي تحليل سلسله مراتبي و فازي

محمودي سميه

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

 

نظارت بر توسعه ي منطقه ي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي با روش تلفيق در سطح تصميم آشكار سازهاي تغيير اتفازي (مطالعه ي موردي: شهر كرج)

دريايي ايمان

مهندسي عمران-سنجش از دور

كارشناسي ارشد

1394.11.07

يك روش جديد بازيابي فاز براي اينترفرومتري رادار

باقري حميد

مهندسي عمران-سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

1393.06.27

يك سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر براي شبكه هاي آب و گاز شهري