نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع

عنوان پایان نامه

حسين پورخوش قلب امين

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.09.15

"اعمال روش اجزا محدود در فضاهاي تقريب با پيوستگي بالاتر جهت محاسبه نيروهاي كمانش صفحات مدرج تابعي"

سلاجقه سعيده

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.06.20

"آناليز تنش و كرنش با روش تطبيق دادن تصاوير ديجيتال"

كاوياني گوهرخيزي فرشاد

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.06.20

"بررسي تاثير سخت پوشاني بر مقاومت سايشي و خستگي سطحي فولاد MO40 "

كشتكاري ليلا

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.11.06

"بررسي سفتي خمشي گرافن موجدار با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي"

ميراحمدي هوتكي حسين

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1396.11.11

اعمال روش اجزاء محدود بر ارتعاشات تير اويلر متاثر از يك مجموعه بار متحرك

كروكي سعيد

مهندسي مكانيك_ساخت و توليد

كارشناسي ارشد

1395.06.20

بررسي اثر پارامترهاي موثر در فرايند اكستروژن مستقيم همراه با پوسته

شاهرخي مصطفي

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1396.05.03

بررسي اثر مقياس كوچك بر رفتار ارتعاشي ميكرو ورق پيزوالكتريك دايره اي

حمزه اي امين

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.12

بررسي تاثير ساختار اوليه بر خصوصيات مكانيكي گرافين با استفاده از شبيه سازي ديناميكي مولكولي

عوض پوركشكولي يونس

مهندسي مكانيك_ساخت و توليد

كارشناسي ارشد

1396.10.25

بررسي رفتار آسيا نيمه خودشكن تغليظ مس ميدوك با استفاده از پارامترهاي فرايندي و كنترلي

شيخ زاده زهرا

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.11.05

بررسي شرايط ترميم و بازساطزي قلاب هاي جرثقيل

زيدابادي نژاد سلمان

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.30

بررسي علل شكست و بهينه سازي چكش هاي بويلر كارخانه ذوب مس خاتون آباد

حضرتي يادكوري اشكان

مهندسي مكانيك_ساخت و توليد

كارشناسي ارشد

1396.10.16

بررسي و مقايسه عملكرد آسياهاي خشك كارخانه مگنتيت مجتمع سنگ آهن و فولاد گل گهر سيرجان

كمالي علي

مهندسي مكانيك_ساخت و توليد

كارشناسي ارشد

1396.11.07

بهينه سازي اتصالات قفل فلزي در بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي

خوش گويان مهدي

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

پايش وضعيت و بررسي ارتعاشات سرند كارخانه كك سازي

جعفري ده فارسي مليحه

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

تحليل ارتعاشات ميكرو ورق پيزوالكتريك با استفاده از تئوري تنش كوپلي

قاضي زاده احسايي عليرضا

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.30

تحليل تنش به ارابه هاي لوله اي شكل فرود هليكوپتر

موميوند حميد

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.30

تحليل حركت و كنترل ربات موازيذ سه درجه آزادي جهت توانبخشي مچ پا

رهنما هادي

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1394.10.28

تحليل ديناميكي طراحي الگوي دويدن براي ربات انسان نما

جانقربان امير

مهندسي مكانيك_ساخت و توليد

كارشناسي ارشد

1396.11.11

تحليل و طراحي بهينه عملكرد انگشت دست رباتيكي نرم

پاپري ثابت محمدعلي

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1396.11.11

طراحي مسير حركت و كنترل پيش بيني كننده براي ربات انسان نما

غفاري نيا هادي

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.06.20

طراحي مكانيزم پرداخت چرخدنده جهت حفره هاي سطحي دندانه

خسروي مشيزي الياس

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.06.20

طراحي و ساخت دستگاه عيب يابي چرخدننده بوسيله اندازه گيري صدا

محمدي قناتغستاني محمد

مهندسي مكانيك_طراحي كاربردي

كارشناسي ارشد

1395.10.15

مدل سازي، شبيه سازي ديناميكي و كنترل ربات پرنده چهار ملخه دو بازويي


اطلاعیه ها (بایگانی)