مدیر امور اداری

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

عباس طهمورسی

03433778016

Tahmoores.a@icst.ac.ir

 

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس کارکنان

1

مریم عمرانی

03433776611-13

 


2

نزهت دامیار

03433776611-13

 

 

3

لاله اسماعیلی

03433776611-13

 

 

4

حمید مهرابی ماهانی

03433776611-13

 

 

5

رمضان معصومی ماهانی

03433776611-13

 

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)