مسئول کارگزینی و رفاه

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

فرزانه الاهیان

03433776611-13

 

 

مهین خالقی

03433776611-13

ma.khaleghi@staff.kgut.ac.ir

 

شهرزاد مصطفوی

03433776611-13

 

 

 

  اهداف و شرح وظایف

  1. مسئول استخدام، انتصابات، انتقال،  بازنشستگی و غیره اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی
  2. اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به دانشگاه
  3. تهیه و صدور کلیه احکام اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی
  4. تهیه و تنظیم قراردادها و ضوابط لازم درخصوص رفاه کارکنان (بیمه، مسکن، وام و غیره)

اطلاعیه ها (بایگانی)