مسئول تدارکات

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

سید حجت مرتضوی

03433776621

Kgut.tadarokat@gmail.com

 

 

اهداف و شرح وظایف

  1. اقدام برای تأمین اعتبار و خرید لوازم و اثاثیه دانشگاه
  2. تهیه و تنظیم اسناد و ارسال به امور مالی
  3. رسیدگی و کنترل تنخواه گردان مربوط به خریدها

اطلاعیه ها (بایگانی)