مدیر امور مالی

 

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

سید علی مرتضوی

03433776620

financial@kgut.ac.ir

 

 

  اهداف و شرح وظایف

  1. انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
  2. دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
  3. رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.

اطلاعیه ها (بایگانی)