ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

عکس

1

مسعود ترکزاده ماهانی

استادیار

پژوهشی

m.torkzadeh@kgut.ac.ir


2

حسین مهرابی بشر آبادی

استاد

آموزشی

 

 

3

عطاا... عسکری همت

استاد

آموزشی

 

 

4

امین باقی زاده

دانشیار

پژوهشی

a.baghizadeh@kgut.ac.ir