English | فارسی
,
 
university photo

 

فرم های دفتر نظارت و ارزیابی:  

 

  • آمار و اطلاعات دفتر نظارت و ارزیابی دانلود
  • فرم اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی دانلود
  • فرم ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشی (دانلود)
  • فرم ارزیابی رعایت ضوابط و مقررات پژوهشي (دانلود)

 


صفحه در 0.36 ثانیه ایجاد شد.