Avatar
دکتر احمد اسماعیلی ترشابی (دانشیار )

English page

دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي مهندسي هسته اي
  • رشته: مهندسی هسته ای _ مهندسی پرتو پزشکی
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است