Avatar
دکتر احسان نوروزی نژاد (استادیار )

English page

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری / گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
  • رشته: مهندسی عمران _ مهندسی زلزله
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
 
ارتباط با استاد
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*