Avatar
دکتر وحید توفیق (دانشیار )

English page

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری / گروه آموزشی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک
  • رشته: مهندسی عمران _ ژئوتکنیک
  • شماره اتاق: 305A
  • تلفن : 3152