Avatar
دکتر مهدي هنرمند (دانشیار )
پژوهشکده علوم محیطی / گروه پژوهشي اكولوژي
  • رشته: زمین شناسی _ اقتصادی (کاربرد سنجش از دور زمین شناختی)
  • شماره اتاق: 3197
  • تلفن : 09133983557
  • ایمیل: mehonarmand167 [AT] gmail.com
  • رزومه: فارسی
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
دکترا دانشگاه شهید باهنر کرمان زمین شناسی اقتصادی سنجش از دور 1384 1390 مدلسازی پتانسيل معدنی کمربند فلززايی مس کرمان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايی
کارشناسی ارشد شهید باهنر کرمان زمین شناسی اقتصادی سنجش از دور 1379 1382 مدل‎سازي اكتشافي كانسارهاي مس پورفيري با استفاده از تركيب داده‎هاي دورسنجي، ژئوفيزيك، ژئوشيمي و زمين‎شناسي به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS). مطالع
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است