Avatar
دکتر فريد صابري موحد (استادیار )
دانشکده علوم و فناوری های نوین / گروه آموزشي رياضي
  • رشته: آنالیزعددی _ جبرخطی عددی
  • شماره اتاق: 202
  • تلفن : 3421
 

انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه ولیعصر رفسنجان