نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن همراه

تلفن داخلي

محمد رضا رضايي

مدير حراست

33778514

3182

حميد رضا خاني

كارشناس دبيرخانه محرمانه

-

3254

سيد هادي ابراهيمي

كارشناس حفاظت IT

-

3250

مهدي غفاري

مسئول واحد انتظامات

09133423629

3253

محمد شجاعي

مركز نظارت تصويري

-

3255

محمد شجاعي

صدور كارت

09133423630

3255

 

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)