اهداف و شرح وظایف

  1. مسئول استخدام، انتصابات، انتقال،  بازنشستگی و غیره اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی
  2. اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به دانشگاه
  3. تهیه و صدور کلیه احکام اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی
  4. تهیه و تنظیم قراردادها و ضوابط لازم درخصوص رفاه کارکنان (بیمه، مسکن، وام و غیره)

 کارگزینی

فرزانه الاهیان  
  پست الکترونیک:elahian1976@yahoo.com

شماره تماس:    داخلی  3144     13-33776611-034

 

 

 امور رفاهی

مطهره حمزه
 
  پست الکترونیک: m49hamzeh@gmail.com  

شماره تماس:   داخلی  3143      13-33776611- 034

 


اطلاعیه ها (بایگانی)