پیام دکتر حسین محبی

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 
سخن رئیس پژوهشگاه سخن رئیس پارک علم و فناوری سخن معاون آموزشی و پزوهشی
سخن معاون دانشجویی و فرهنگی
 

دکتر امین باقی زاده

دکتر محمد رضا سپهوند

دکترعلی نگارستانی

دکتر فرشید کی نیا

 

 

 
 

کلیپ 1

کلیپ 2

 

سخن مدیر امور آموزشی

دکتر مهدی کماندار
   

   
 

 

   
   

دانشکده ها

سخن رئیس دانشکده
سخن رئیس دانشکده سخن رئیس دانشکده سخن رئیس دانشکده سخن رئیس دانشکده

دکتر مینا جمشیدی

دکتر احسان سلیمانی نسب

دکترمحمد نجف زاده

دکتر محمد ماهانی

دکتر هادی ابراهیمی فر

 

پژوهشکده ها

سخن رئیس پژوهشکده
سخن رئیس پژوهشکده سخن نماینده رئیس پژوهشکده سخن رئیس پژوهشکده سخن رئیس پژوهشکده

دکتر مهدی هنرمند

دکتر روح الله ثمره هاشمی

دکتر مجید لطفعلیان

دکتر مسعود ایرانمنش

دکتر محسن شیخ حسینی