دفتر فنی دانشگاه که شامل اداره نظارت بر طرحهای عمرانی و تعمیرات و نگهداری می باشد براساس شرح وظایف تعریف شده جهت دستیابی به اهداف کلان و تحقق توسعه عمرانی و فیزیکی دانشگاه و بهره ‏وری بیشتر از فضاهای موجود ایجاد شده است.

شرح وظایف

  • برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی و پژوهشی موردنیاز
  • برگزاری مناقصه‌ها و تهیه مقدمات جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی
  • همکاری در تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی
  • نظارت کامل بر طراحی نقشه های معماری، سازه، برق و مکانیک و محاسبات فنی ساختمان‌های جدید الاحداث دانشگاه
  • بررسی طرح‌های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها،امکانات و اعتبارات مصوب و براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب وپیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی
  • نظارت کامل و سرپرستی امور مربوط به تحویل موقت و تحویل قطعی ساختمان‌ها و تأسیسات و رسیدگی کامل بر صورت وضعیت‌ها و امور پیمانکاران و مشاوران دانشگاه
  • نگهداری، ثبت و به‌ روزرسانی نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی
  • نظارت عالیه بر اجرای کلیه قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی دانشگاه
  • انجام سایر امورفنی محوله از سوی ریاست دانشگاه

 


اطلاعیه ها (بایگانی)