• دانشگاه طبق دستورالعمل های مربوطه در خصوص بیمه های درمان ،حوادث وتکمیلی دانشجویان اقدام می نماید.
  • بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان اجباری است.
  • تنها دانشجویانی می توانند از بیمه تکمیلی بهره مند شوند که تحت پوشش بیمه درمان (خدمات درمانی،تامین اجتماعی و...)قرار داشته باشند.
  • عقد قرارداد بیمه تکمیلی منوط به رسیدن تعداد متقاضیان به حد نصاب تعیین شده توسط شرکت طرف قرارداد می باشد.

اطلاعیه ها (بایگانی)