سرپرست خوابگاه ها

ضوابط

  1. خوابگاه هاي دانشگاه تنها به دانشجويان روزانه تعلق می گيرد.
  2. خوابگاهها به صورت سوئیت های مستقل  و در محل دانشگاه قرار دارند.
  3. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می باشد.

قوانین و مقررات خوابگاه ها   (فایل)

راهنمای ثبت نام و پرداخت online هزینه خوابگاه (فایل)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره فاکس

عکس

1

زهرا کاظمی

سرپرست خوابگاه خواهران

03431623191

03431623332

2

اعظم حسینی

سرپرست خوابگاه خواهران

03431623191

03431623332

3

بتول شفیعی

سرپرست خوابگاه خواهران

03431623191

03431623332

4

رضا ساکی پرست

سرپرست خوابگاه برادران

03431623110

03431623332


اطلاعیه ها (بایگانی)