رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی

نام و نام خانوادگی: روح الامین زینلی        
مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی و تخصص: مهندسی برق-قدرت
رمینه تحقیقاتی

پایداری و کنترل سیستم قدرت، ادوات FACTS، تحلیل اثرات غیرخطی در سیستم قدرت، انرژی های تجدیدپذیر