• هزینه بررسی پرونده دانشجویان متقاضی پذیرش استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد
720.000 ریال مربوط به سال 95 و برای سالهای بعد افزایشی متناسب با تورم خواهد داشت.
  • هزینه بررسی پرونده دانشجویان متقاضی پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری

 700.000 ریال مربوط به سال94 و برای سالهای بعد افزایشی متناسب با تورم خواهد داشت.

  • هزینه بررسی پرونده دانشجویان جهت کمیسیون بررسی موارد خاص استانی

نوبت اول بررسی هر پرونده   300.000 ریال
نوبت دوم بررسی هر پرونده   400.000 ریال
نوبت سوم بررسی هر پرونده   600.000 ریال
نوبت اول بررسی هر پرونده   800.000 ریال
نوبت پنجم بررسی هر پرونده       مربوط به سال 95
  1000.000 ریال

  • هزینه مصاحبه دکتری
  • 600.000 ریال مربوط به سال 95 و برای سالهای بعد افزایشی متناسب با تورم خواهد داشت.

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)