شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی و انجام امور مربوط به دانشجویان مهمان
 2. تنظیم و اجرای تقویم زمانی به منظور برنامه ریزی امور پذیرش
 3. رسیدگی، بررسی وانجام نامه های وارده برابر مقررات و آیین نامه های آموزشی
 4. تهیه، تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات
 5. اخذ مدارک و تشکیل پرونده مجازی و فیزیکی برای دانشجویان بر اساس دستور العملهای واصله از سازمان سنجش­آموزش کشور
 6. بررسی پرونده دانشجویان عدم مراجعه، مشروطی،اخراجی حداقل دوبار در هر سال تحصیلی
 7. بررسی درخواستهای دانشجویان  در سیستم گلستان وارسال جهت طرح در شورای آموزشی
 8. پاسخگویی به نامه های واصله درون دانشگاهی و سایر دانشگاهها، موسسات و یا وزارت متبوع
 9. صدور مجوز اخذ آزمون جامع برای دانشجویان مقطع دکتری و نظارت براجرای آزمون دوبار در هر سال تحصیلی
 10. اجرای فرایند ثبت نام دانشجویان جدید الورود و انجام هماهنگی­های مربوط به آن
 11. پیگیری اجرای فرایندهای آموزشی در سامانه گلستان
 12. پیگیری و پاسخگویی به مشکلات و امور آموزشی­دانشجویان ­درصورت مراجعه حضوری

اطلاعیه ها (بایگانی)