شورای همکاریهای علمی و روابط بین الملل

  • دکتر حسین محبی - رئیس دانشگاه
  • دکتر امین باقی زاده - رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر حمیدرضا ناجی- مدیر دفتر همکاری های علمی و بین الملل (دبیر شورا)