شورای همکاریهای علمی و روابط بین الملل

اعضای حقوقی

  • دکتر اله مصدق- مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین الملل (دبیر شورا)
  • دکتر حسین محبی - رئیس دانشگاه
  • دکتر روح الله فدایی نژاد-  معاون اداری و مالی دانشگاه
  • دکتر علی نگارستانی - معاون آموزشی و پژوهشی
  • دکتر محمدرضا سپهوند- رئیس پارک علم و فناوری 
  • دکتر امین باقی زاده - رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

  اعضای حقیقی

  • دکتر علی اسماعیلی – عضو هیات علمی
  • دکتر حمید رضا ناجی – عضو هیات علمی
  • دکتر سعید میرزایی – عضو هیات علمی