شورای همکاریهای علمی و روابط بین الملل

  • دکتر حسین محبی - رئیس دانشگاه
  • دکتر هادی بیت الهی - رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر حمیدرضا ناجی- مدیر دفتر همکاری های علمی و بین الملل (دبیر شورا)

 


اطلاعیه ها (بایگانی)