Avatar
دکتر محمد ماهانی (دانشیار )
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی / گروه آموزشي شيمي
  • رشته: شیمی _ شیمی تجزیه
  • شماره اتاق: 3400
  • تلفن : 31623400
  • ایمیل: mahani [AT] kgut.ac.ir
  • رزومه:
  • وب سایت:
 
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است