کارشناس

               زینب محمودی

               پست الکترونیک:  z.mahmoudi@stass.kgut.ac.ir

                تلفن تماس: 3258  -  33776611-034

     شرح وظایف

• ثبت برنامه های درسی مربوط به گروه های دانشکده در سیستم گلستان
• تأیید پروپوزال های مربوط به گروه های دانشکده در سیستم گلستان
• انجام امور مربوط به برگزاری جلسه دفاع در دو مرحله:
• پیش از جلسه دفاع: پرینت فرم های جلسه دفاع- صدور دعوت نامه ها- صدور فرم مالی
• پس از جلسه دفاع: هماهنگی ارسال فرم های دفاع تأیید شده به واحدهای مربوطه- تحویل صورتجلسه دفاع به دانشجو- دریافت کمیته فارغ التحصیلی
• انجام تسویه حساب دانشجویان مربوط به دانشکده
• پیگیری مشکلات انتخاب واحد، دفاع و تمدید سنوات دانشجویان
• پیگیری تشکیل کارگروه ها
• تهیه انواع گزارش و آمار های مربوط به دانشکده از سیستم گلستان جهت ارائه به واحدهای مختلف
• اعلام لیست دروس ویدئو کنفرانس هر ترم به آموزش
• دریافت طرح درس اساتید دانشکده
• دریافت لیست عدم تشکیل کلاس های اساتید دانشکده

 

     کارشناس

               حمیدرضا خانی

               پست الکترونیک:  

                تلفن تماس: 3258  -  33776611-034

     شرح وظایف

• ثبت برنامه های درسی مربوط به گروه های دانشکده در سیستم گلستان
• تأیید پروپوزال های مربوط به گروه های دانشکده در سیستم گلستان
• انجام امور مربوط به برگزاری جلسه دفاع در دو مرحله:
• پیش از جلسه دفاع: پرینت فرم های جلسه دفاع- صدور دعوت نامه ها- صدور فرم مالی
• پس از جلسه دفاع: هماهنگی ارسال فرم های دفاع تأیید شده به واحدهای مربوطه- تحویل صورتجلسه دفاع به دانشجو- دریافت کمیته فارغ التحصیلی
• انجام تسویه حساب دانشجویان مربوط به دانشکده
• پیگیری مشکلات انتخاب واحد، دفاع و تمدید سنوات دانشجویان
• پیگیری تشکیل کارگروه ها
• تهیه انواع گزارش و آمار های مربوط به دانشکده از سیستم گلستان جهت ارائه به واحدهای مختلف
• اعلام لیست دروس ویدئو کنفرانس هر ترم به آموزش
• دریافت طرح درس اساتید دانشکده
• دریافت لیست عدم تشکیل کلاس های اساتید دانشکده

 


     مسئول دفتر

                علیرضا علی غیاث

                تلفن تماس: 3261  -  33776611-034

      شرح وظایف

 • تنظیم نامه های دانشکده (مینوت ،تایپ ،ارسال)
 • ثبت نامه های دانشکده
 • بایگانی نامه ها و پرونده های مربوط به دانشکده
 • هماهنگی کلیه جلسات دانشکده
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع
 • درخواست و دریافت لوازم مورد نیاز دفتر دانشکده
 • صدور کمیته های فارغ التحصیلی
 • پیگیری گزارش کارکرد ماهانه اعضای محترم هیات علمی
 • هماهنگی جهت برگزاری کارگروه ها
 • تحویل نسخه های پایان نامه
 • پاسخ گویی به تلفن های دانشکده
 • تنظیم و هماهنگی جلسات ملاقات ارباب رجوع با رئیس دانشکده
 • هماهنگی با نقلیه برای ایاب و ذهاب اساتید (جهت حضور در کلاس ها ،دفاع و جلسات)
 • هماهنگی و تماس با دانشجویان جهت پیگیری امور آموزشی
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاع دانشجویان

 

 

اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)