دکتر مهدی تاج الدینی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشي فوتونيك

دکتر حسن صفری

فیزیک
دانشیار
گروه آموزشي فوتونيك

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
دانشیار
گروه آموزشي فوتونيك

دکتر عليرضا گنجوئي

فیزیک کاربردی
دانشیار
گروه پژوهشي ليزر

دکتر علي نگارستاني

مهندسی هسته ای
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي هسته اي

اطلاعیه ها (بایگانی)