دکتر زهرا حسني

شیمی آلی
دانشیار
گروه پژوهشي موادنو

دکتر محمد ماهانی

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
گروه پژوهشي موادنو

دکتر مهدی یوسفیان

شیمی
دانشیار
گروه آموزشي شيمي