واحد پشتیبانی فنی (سخت افزار، نرم افزار و شبکه)

 

مجموعه دانشگاه دارای حدود500 کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان در سایت دانشجویی و خوابگاه ها، اعضای هیات علمی و کارمندان می باشد. کلیه خدمات پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه این سیستم ها توسط واحد سخت افزار و پشتیبانی انجام می شود.

 

 

اطلاعیه ها (بایگانی)