مدیر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

عکس مدیر کل

دکتر حسن مطلبی

استادیار


 


 

کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

پست الکترونیک

1

مهدی حسن نژاد رنجبر

کارشناس زیرساخت و شبکه

داخلی 3113

ranjbar@kgut.ac.ir

2

بهناز عبدالهی

کارشناس نرم افزار

داخلی 3180

b.abdolahi@kgut.ac.ir